Spoštovani gospod Baškovič,

po zadnji seji PS RTV Slovenija (nadaljevanje 32. seje), ki je bila 6. 12. 2021, se odzivamo in vas 

  • skladno s peto in šesto alinejo 12. člena Statuta RTV Slovenija (PS … »redno, najmanj pa dvakrat na leto, na predlog generalnega direktorja ali lastno pobudo obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove in programsko-produkcijskega načrta ter daje generalnemu direktorju navodila, povezana z odpravljanjem pomanjkljivosti na teh področjih«; »obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove in sprejema ustrezne ukrepe, če se programska zasnova ne uresničuje;«)
  • skladno s točko 1.2. Poslovnika PS RTV SLO
  • skladno s točkami II., III. 1. in III. 2. Metodologije PS RTV SLO za izvajanje programskega nadzora

ponovno pozivamo k delovanju v skladu s svojimi pristojnostmi in nalogami. 

Uresničevanje dela Programsko-produkcijskega načrta 2021 (odslej: PPN-2021) je bilo ovirano zaradi spornih določil Pravilnika o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (v nadaljevanju: Pravilnik). Načrt se ni izvajal niti v skladu s cilji PPN-2021 in ne v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, zato predlagamo:

  • da PS RTV Slovenija spremeni 24. člen Pravilnika, ki  generalnemu direktorju omogoča tim. “diskrecijsko pravico”.

Ta sporni člen zgoraj omenjenega Pravilnika namreč generalnemu direktorju dodeljuje diskrecijsko pravico, v okviru katere lahko arbitrarno in ne glede na mnenje strokovnih komisij projektom odreče ali zmanjša financiranje. Čeprav so strokovne komisije pred tem v okviru postopka temeljito preverile ustreznost vlog in izpolnjevanje kriterijev ter prijavljene projekte ocenile na podlagi znanih in enotnih meril in svoje strokovnosti ter jih na podlagi vsega tega predlagale za financiranje.

Možnost diskrecijske pravice torej vzpostavlja ugodne razmere za potencialno ogrožanje kateregakoli prijavljenega slovenskega filmskega projekta in za zlorabo zakonitosti postopkov izbiranja, ki lahko potekajo tudi na podlagi ne nujno upravičenih, strokovnih in/ali objektivnih kriterijev. Takšen izbor pa je v nasprotju s celotnim postopkom javnega razpisa, ki natančno določa, kdo so upravičeni prijavitelji in pod kakšnimi pogoji se lahko prijavijo na razpis. 

Nadalje je isti člen tega pravilnika pri letošnjem razpisu omogočil tudi zastoj pri izvedbi postopka, ki je od objave razpisa do objave rezultatov trajal kar enajst mesecev in pol! Zato predlagamo: 

  • da PS RTV Slovenija v dopolnjenih določilih Pravilnika zahteva in omogoči skrajšanje poteka razpisa, da bo tako razpis tudi v skladu s cilji  PPN-2021 (str. 34 (poglavje 2.2., prvi odstavek) in str. 42 (poglavje 2.2.3. Igrani program, Cilji v letu 2021)).

Kot smo že izpostavili, je z uporabo diskrecijske pravice generalni direktor po lastni volji prekvalificiral enega od štirih za financiranje predlaganih filmskih projektov iz večinsko slovenskega v koprodukcijski film. 

Ne besedilo razpisa ne Pravilnik ne omogočata kategorizacije in obravnave prijavljenih projektov glede na delež koproducentov: nasprotno, 2. točka 3. člena Pravilnika celo omogoča takšne prijave (»Kot slovensko AV delo se šteje tudi evropsko filmsko delo, ki je na podlagi Evropske konvencije o filmski koprodukciji izenačeno z nacionalnimi filmskimi deli.«). 

PS RTV Slovenija zato predlagamo, da od generalnega direktorja pridobi podatek:

  • Zakaj generalni direktor ni spoštoval odločitev strokovne komisije, če je ta presodila, da omenjeni projekt izpolnjuje pogoje za realizacijo?
  • Na podlagi kakšnih kriterijev je generalni direktor odločil drugače kot strokovna komisija, ki je bila podrobno in natančno seznanjena s prijavljenim projektom in njegovo vsebino?

Ker je PS RTV Slovenija eden od prvih organov, ki mora nadzirati delovanje zavoda in s tem tudi njegovega generalnega direktorja, njegova naloga ni samo »seznanitev z izidom razpisa«, temveč tudi »dajanje navodil generalnemu direktorju, povezanih z odpravljanjem pomanjkljivosti na teh področjih« in »obravnava uresničevanja sprejetih programskih zasnov in sprejemanje ustreznih ukrepov, če se programska zasnova ne uresničuje«.

Ocenjujemo, da je šlo za več pomanjkljivosti in sum oviranja uresničevanja sprejete programske zasnove, zato vas pozivamo, da poskrbite za nujno spremembo pravilnika, saj aktualni poraja upravičene dvome o smiselnosti strokovno programskih komisij – njihovih strokovnih mnenj se ne upošteva in se jih pravzaprav zlorablja za navidezno zagotovitev zakonitosti postopkov – vse to pa omogoča omenjani 24. člen. 

S spoštovanjem,

Upravni odbor Društva slovenskih režiserjev

zanj Matevž Luzar, predsednik

Ljubljana, 17. 12. 2021