RTV Slovenija je 30. 11. 2021, po skoraj letu dni od objave razpisa, objavila rezultate Javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2020«. Poleg dolgotrajnosti postopka je sporna tudi razdelitev sredstev. Društvo slovenskih režiserjev se je na to odzvalo s pozivom Programskemu svetu RTV SLO, ki ga lahko preberete v nadaljevanju besedila.

Cenjeni gospod Ciril Baškovič, predsednik PS RTV Slovenija
/prosimo, da se z vsebino poziva predsedniku PS RTV SLO seznani vse članice in člane PS RTV SLO/

Spoštovani gospod Baškovič,

skladno s peto in šesto alinejo 12. člena Statuta RTV Slovenija (PS … »redno, najmanj pa dvakrat na leto, na predlog generalnega direktorja ali lastno pobudo obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove in programsko-produkcijskega načrta ter daje generalnemu direktorju navodila, povezana z odpravljanjem pomanjkljivosti na teh področjih«; »obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove in sprejema ustrezne ukrepe, če se programska zasnova ne uresničuje;«), vas pozivamo k delovanju v skladu s svojimi pristojnostmi.

RTV Slovenija je (skladno s 17. členom ZSFCJA) 18. 12. 2020 objavila »Javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2020«. Rok za prijave se je iztekel 19. 3. 2021. Po podatkih, objavljenih na spletnih straneh, kjer je bil objavljen razpis, je bilo odpiranje vlog 24. in 25. 3. 2021
Rezultati področij A (dokumentarni celovečerni filmi), C (otroški in mladinski celovečerni igrani filmi) in D (kratki animirani filmi) so bili objavljeni 3. avgusta 2021, torej 3 mesece zatem, ko jih je komisija prejela v obravnavo.

Za področje B, torej za celovečerne igrane filme, objavljeni 30. 11. 2021 – torej nadaljnje 3 mesece za rezultati področij A, C in D – in tik pred tem, ko je RTV SLO zavezana objaviti že nov letni razpis! 

Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (v nadaljevanju: Pravilnik) sicer ne vsebuje rokov za razpisovalca (tj. RTV SLO), v kolikšnem času mora sprejeti odločitve in rezultate javno objaviti, kljub temu pa je mogoče trditi, da zgoraj omenjeni zastoj nikakor ni v skladu s tudi za ta primer veljavnim 14. členom Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določa: »Postopek je treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba.«

Rezultati razpisa za področje B, objavljeni 30. 11. 2021: prispelih je 12 popolnih vlog, komisija je v financiranje predlagala 4 projekte. Za ta del programa je bilo načrtovanih 543.500 evrov (z DDV), razdeljenih pa samo 397.720 evrov (z DDV).
V besedilu razpisa je bilo navedeno, da je zgornja meja sofinanciranja posameznega projekta do 445.000 evrov (brez DDV). Izbrani projekti imajo določene takšne zneske sofinanciranja (z DDV): 89.060 evrov, 36.600 evrov, 89.060 evrov in 183.000 evrov. 

1.)   Ali je znesek sofinanciranja posameznega projekta takšen, kot ga je predlagala komisija?

2.)   Ali je bila odločitev komisije, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev oz. zakaj niso bila razdeljena vsa načrtovana sredstva?

Prav tako je sporno in nesprejemljivo, da je generalni direktor RTV Slovenija očitno uporabil diskrecijsko pravico in prekvalificiral en projekt iz večinsko slovenskega v koprodukcijski film in mu tako občutno zmanjšal financiranje. Pri tem generalni direktor ni upošteval odločitev strokovne komisije, ki je podrobno preučila celotno razpisno dokumentacijo, opravila razgovore s prijavljitelji in ni odkrila nobene nepravilnosti.

Zveza DSFU, ki povezuje 7 strokovnih združenj z avdiovizualnega področja (in posredno blizu 700 posameznikov, delujočih na AV področju), je na direktorja RTV SLO dvakrat naslovila dopis, v katerem je poizvedovala, kdaj bodo objavljeni rezultati in čemu tolikšna zamuda, obakrat žal brez odgovora.

Po podatkih o dnevnih redih prihodnjih ter sklepih preteklih sej PS RTV Slovenija v obdobju od marca do novembra 2021 in objavljenih na spletni strani www.rtvslo.si, o tem še niste razpravljali na nobeni od sej.

Ker gre za podatke, ki morajo biti javno dostopni zainteresirani javnosti, vas vljudno prosimo, da problematiko prednostno uvrstite na dnevni red seje PS RTV SLO in raziščete:
·       zakaj je celotni postopek razpisa od objave do rezultatov trajal skoraj leto dni,
·       zakaj za področje celovečernih igranih filmov niso bila razdeljena vsa razpoložljiva sredstva?
.      in zakaj je generalni direktor RTV kjub odločitvi strokovne komisije prekvalificiral en filmski projekt iz  večinsko slovenskega v koprodukcijskega?

S spoštovanjem,


Upravni odbor Društva slovenskih režiserjev

zanj Matevž Luzar, predsednik

Ljubljana, 6. 12. 2021